Cudzoziemcy

Oferta dla cudzoziemców

Jeśli chcesz szybko i sprawnie zalegalizować pobyt oraz pracę w Polsce – nasza oferta jest dla Ciebie.

Sprawdź ofertę

Pobierz ofertę dla Cudzoziemców

Pobierz cennik

Pobierz cennik

Pobierz cennik dla Cudzoziemców

Pobierz cennik

W ramach usługi otrzymujesz:

 • Spotkanie konsultacyjne,
 • Przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów,
 • Pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych
  w postępowaniu administracyjnym,
 • Złożenie wniosku w urzędzie,
 • Towarzyszenie (wsparcie) cudzoziemcowi podczas niezbędnych
  wizyt w urzędzie (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),
 • Odbiór korespondencji urzędowej oraz decyzji,
 • Kompletowanie i uzupełnianie w urzędzie brakujących dokumentów,
 • Monitorowanie terminów urzędowych oraz przebiegu postępowania,
 • Odwołanie w przypadku otrzymania odmowy.

LEGALIZACJA POBYTU

LEGALIZACJA POBYTU

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest potwierdzeniem uprawnień do przebywania obcokrajowca na terenie Polski. Cudzoziemiec, który legitymuje się ważną kartą pobytu ma możliwość wielokrotnego przekraczania granicy Polski, a także podróżowania do państw będących w strefie Schengen bez konieczności posiadania wizy.

Rodzaj wydanej karty pobytu, a co za tym idzie, również okres jej ważności jest zależny od podstawy jej wydania. Podstawą o wystąpienie o przyznanie karty pobytu może być:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Karta pobytu stałego wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt stały jest ważna przez 10 lat. Natomiast karta pobytu czasowego wydawana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. W przypadku, gdy zezwolenie na pobyt czasowy jest krótsze, ważność karty jest identyczna z okresem na jaki udzielono zezwolenia na pobyt.

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu przeprowadzić w sposób szybki i sprawny procedurę legalizacji pobytu w Polsce.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

LEGALIZACJA PRACY

LEGALIZACJA PRACY

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który powinien uzyskać cudzoziemiec chcący legalnie pracować na terenie Polski. Bezpośrednim wnioskodawcą w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę jest pracodawca (polski lub zagraniczny), którym może być firma posiadająca osobowość prawną lub osoba fizyczna.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na zatrudnienie u konkretnego pracodawcy dla konkretnego cudzoziemca, na określony czas oraz stanowisko. W zezwoleniu trzeba określić rodzaj, miejsce, czas wykonywanej pracy oraz wynagrodzenie dla pracownika. Do zmiany któregokolwiek z wcześniej wymienionych warunków zatrudnienia, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz opiekę w zakresie uzyskania legalizacji pracy w Polsce, skompletujemy oraz złożymy za Ciebie stosowne wnioski:

 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A– dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium RP na podstawie umowy z polskim podmiotem.
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B– dotyczy cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji,
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C– dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym,
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D– dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E– dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D,
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ S–zezwolenie na pracę sezonową – czyli na pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ODWOŁANIE OD DECYZJI

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Od decyzji wydanej w I instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji nie musi zawierać uzasadnienia, wystarczy aby z jego treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że sporządzenie uzasadnienia jest niezwykle istotne z punktu widzenia jego uwzględnienia przez organ wyższego stopnia. Skuteczne uzasadnienie odwołania powinno wskazywać naruszenia prawa procesowego oraz prawa materialnego, których dopuścił się organ rozpoznający sprawę w I instancji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba, że:

 1. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.);
 2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy;

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymałeś odmowę? Nasi prawnicy sporządzą dla Ciebie skuteczne odwołanie.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OBYWATELSTWO POLSKIE

OBYWATELSTWO POLSKIE

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania obywatelstwa polskiego poprzez złożenie stosownych wniosków o:

 • nadanie obywatelstwa Polskiego przez Prezydenta – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek za pośrednictwem właściwego Wojewody ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, lub bezpośrednio do kancelarii Prezydenta. Cała procedura może potrwać nawet powyżej roku.
 • uznanie obywatela polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek do Wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli przebywasz nieprzerwanie na terytorium Polski, co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, niezbędny do złożenia będzie certyfikat poświadczający znajomość j. polskiego na poziomie B1. Cała procedura może potrwać średnio 2 miesiące.
 • przywrócenie obywatelstwa polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych w przypadku kiedy cudzoziemiec utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek skierowany do Wojewody właściwego ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku kiedy cudzoziemiec nadal posiada obywatelstwo polskie, jednak z różnych przyczyn nie posiada dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, polskiego paszportu).

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

Zapraszającym może być:

 • Obywatel Polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego obszaru gospodarczego/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok .

Przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego oraz wystąpimy o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

 • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych,
 • zakładanie spółek cywilnych,
 • sporządzanie umów dla firm,
 • wypełnianie formularzy rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • wypełnianie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • zgłaszanie zmiany danych spółek i działalności gospodarczych do KRS i CEiDG,

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wymiany prawa jazdy zagranicznego na Polskie.

Jeśli posiadasz prawo jazdy ukraińskie możesz je wymienić bez konieczności podchodzenia do egzaminu teoretycznego.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • sporządzania umów cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzania pism procesowych;
 • prawa spadkowego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarczego;
 • prawa pracy
 • prawa cywilnego

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.