FAQ

Pytania / Odpowiedzi

Skorzystaj z naszej bezpłatnej bazy wiedzy

Cudzoziemcy:

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podroży należy złożyć, jeśli utraciłeś swój dokument podróży lub jeśli Twój dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność i nie masz możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży. O polski dokument podróży możesz się ubiegać jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany na okres 1 roku i w okresie swojej ważności uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu w drodze decyzji. Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju Twojego pochodzenia.

Nie. Stempel potwierdza, że w terminie złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w Twojej sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do przekraczania granicy. Możesz wyjechać do kraju pochodzenia, ale aby wjechać ponownie do Polski musisz uzyskać wizę.

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia wskazanego przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę wskazanego w zezwoleniu, musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu jednolitym bądź u innego pracodawcy użytkownika – gdy jest pracownikiem tymczasowym – musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

Tak. Twoja żona i dzieci mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w związku z pobytem z Tobą. Zezwolenie otrzymają maksymalnie na czas długości Twojego zezwolenia na pobyt.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Wyjątkowo zezwolenie nie zostanie cofnięte, jeśli obcokrajowiec stracił pracę u pracodawcy lub pracodawców wskazanych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale:

 • cudzoziemiec pisemnie powiadomił o tym wojewodę lub powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca
 • okres pozostawania przez cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 30 dni
 • okres ten wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia (przy czym warunek ten dotyczy utraty pracy u wszystkich pracodawców wymienionych w zezwoleniu).

W okresie tych 30 dni cudzoziemiec może poszukiwać pracy u nowego pracodawcy.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, decyzja o umorzeniu postępowania w tej sprawie lub decyzja w sprawie cofnięcia posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Pracodawca:

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą pracować w Polsce pod warunkiem, że:

 • przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę albo
 • cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Pamiętaj! Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na warunkach określonych w tym zezwoleniu, uzyskuje sam cudzoziemiec, a nie przedsiębiorca, który chce go zatrudnić.

Każda osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce musi płacić podatek od uzyskanych dochodów. Osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce to osoba, która ma tu „centrum interesów osobistych i gospodarczych” (np. mieszka, pracuje w Polsce) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku. Taka osoba nazywana jest rezydentem podatkowym. Jeżeli natomiast osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to podatek w Polsce zapłaci tylko od dochodów w Polsce osiągniętych.

Wniosek o zezwolenie na pracę TYP A składasz kiedy Twój pracownik będzie wykonywał pracę w Polsce, a Ty prowadzisz działalność na terytorium RP.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP A musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy.
 • kopię ważnego dowodu osobistego lub kopię ważnego dokumentu podróży albo jeżeli takiego dokumentu nie posiadasz i nie możesz go uzyskać, kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna
 • umowę spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 • informację starosty, jeżeli jest wymagana. Informację starosty, należy dołączyć w oryginale do każdego wniosku.

Możesz zatrudnić u siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, jeśli na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których mógłbyś zatrudnić (polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami).

Sprawdzi to powiatowy urząd pracy. W teście rynku pracy urzędnicy zweryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś, komu mógłbyś dać pracę. Jeśli nie uda im się znaleźć nikogo takiego, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy.

Informacja starosty musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach – 90 dni przed złożeniem wniosku.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Jeżeli złożysz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiatowy urząd pracy nie przeprowadza tzw. testu rynku pracy. Skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia cudzoziemca.

Oświadczenie należy złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Pamiętaj, że cudzoziemiec może podjąć pracę, dopiero gdy urząd wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Dlatego złóż oświadczenie odpowiednio wcześniej.

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Powinieneś złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • cudzoziemiec jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
 • okres delegowania do Polski przekracza 30 dni w roku kalendarzowym
 • delegujesz cudzoziemca do oddziału lub zakładu twojego przedsiębiorstwa albo do podmiotu powiązanego z twoim przedsiębiorstwem (chodzi o powiązania kapitałowe, organizacyjne, osobowe, które zostały szczegółowo wskazane w art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę typu C występuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy, którym jest pracodawca delegujący pracownika do wykonywania pracy w Polsce.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie oświadczenia maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych, następujących po sobie, 12 miesięcy. Okres świadczenia pracy może być wykorzystany:

 • w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy),
 • w kilku krótszych okresach, przy czym łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Okres 6 miesięcy pracy na podstawie oświadczenia jest równy 180 dniom. Okres 12-miesięczny obejmuje 12 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ne musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, a rozpoczęcie następnego roku kalendarzowego nie oznacza, że okres 12 miesięcy jest liczony od początku.

Okres zatrudnienia na podstawie oświadczenia zawsze dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy, dlatego musisz zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia, niezależnie od tego, czy praca była wykonywana tylko w twoim przedsiębiorstwie, czy też w innych.

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00