Pracodawca

Oferta dla pracodawców

Gubisz się w gąszczu skomplikowanych przepisów? Masz dosyć wszechobecnej biurokracji i chcesz się skupić na rozwoju swojego biznesu? Jesteś we właściwym miejscu!

Sprawdź ofertę

Pobierz ofertę dla Pracodawcy

Pobierz cennik

Pobierz cennik

Pobierz cennik dla Pracodawcy

Pobierz cennik

W ramach usługi otrzymujesz:

 • Spotkanie konsultacyjne,
 • Przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów,
 • Pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych
  w postępowaniu administracyjnym,
 • Złożenie wniosku w urzędzie,
 • Towarzyszenie (wsparcie) cudzoziemcowi podczas niezbędnych
  wizyt w urzędzie (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),
 • Odbiór korespondencji urzędowej oraz decyzji,
 • Kompletowanie i uzupełnianie w urzędzie brakujących dokumentów,
 • Monitorowanie terminów urzędowych oraz przebiegu postępowania
 • Sporządzenie odwołania od decyzji odmownej.

LEGALIZACJA PRACY

LEGALIZACJA PRACY

Sytuacja na rynku pracy, spowodowała rosnące zapotrzebowanie pracodawców na zatrudnianie pracowników z zagranicy. Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się z koniecznością dopełnienia przez pracodawców szeregu formalności, przebrnięcia przez zawiłości procedur oraz spędzenia znacznej ilości czasu w urzędach. Bogate doświadczenie oraz doskonała znajomość przepisów prawnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce pozwalają nam szybko i sprawnie przeprowadzić Państwa przez proces legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Dzięki EuroJobs szybko i sprawnie uzyskacie Państwo możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy składane jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Jest to najszybsza droga do zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, natomiast może zostać zastosowana tylko gdy zajdą określone okoliczności:

 • cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina),
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością podmiotu określoną w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. o przepisach dotyczących pracy sezonowej,
 • okres pracy cudzoziemca przy tej formie legalizacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (łącznie z okresem przepracowanym u innych pracodawców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ODWOŁANIE OD DECYZJI

ODWOŁANIE OD DECYZJI

Od decyzji wydanej w I instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji nie musi zawierać uzasadnienia, wystarczy aby z jego treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że sporządzenie uzasadnienia jest niezwykle istotne z punktu widzenia jego uwzględnienia przez organ wyższego stopnia. Skuteczne uzasadnienie odwołania powinno wskazywać naruszenia prawa procesowego oraz prawa materialnego, których dopuścił się organ rozpoznający sprawę w I instancji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba, że:

 1. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.);
 2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy;

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymałeś odmowę? Nasi prawnicy sporządzą dla Ciebie skuteczne odwołanie.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYPU A

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYPU A

Jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z wnioskiem?

To jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia typ A zależy od wielu czynników, m. in. od formy prowadzenia działalności przez pracodawcę czy stanowiska pracy na jakim ma być zatrudniony cudzoziemiec. Może zajść konieczność przeprowadzenia testu rynku pracy, podczas którego udowadnia się, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Urząd może w określonych przypadkach wymagać dokumentów potwierdzających wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe cudzoziemca oraz inne dokumenty uprawniające go do podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Niestety nie ma jednego rozwiązania gwarantującego uzyskanie zezwolenia dla wszystkich cudzoziemców. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, przeanalizować dokładnie sytuację pracodawcy i cudzoziemca oraz ustalić jakie dokumenty będą wymagane w toku postępowania.

Jeżeli chcesz skutecznie uzyskać zezwolenie na pracę typu A – zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci krok po kroku przeprowadzą Cię przez całe postępowanie. Dzięki naszemu doświadczeniu, znajomości przepisów oraz zaangażowaniu zaoszczędzisz czas i pieniądze. Współpracując z EuroJobs będziesz miał pewność, że zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

AUDYTY PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

AUDYTY PRAWIDŁOWOŚCI ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Przeprowadzamy audyty dla przedsiębiorców z zakresu prawidłowego zatrudnienia cudzoziemców.

Usługę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy dokumentów legalizacyjnych pobytu, poprzez dokumenty zatrudnienia, oraz kadrowo – płacowe kończąc na prowadzonej dokumentacji księgowej. Po dokonaniu analizy, przedstawiamy przedsiębiorcy raport  w którym wskazujemy nieprawidłowości, a następnie proponujemy zastosowanie korekt dokumentów i dostosowaniu ich do obowiązujących przepisów. Celem jest uniknięcie przez przedsiębiorcę kary i zminimalizowanie następstw związanych z ujawnieniem nieprawidłowości przez organy kontroli

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • sporządzania umów cywilnych i gospodarczych;
 • sporządzania pism procesowych;
 • prawa spadkowego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarczego;
 • prawa pracy
 • prawa cywilnego

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Specjaliści firmy EuroJobs prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Uczestnicy szkolenia nabywają następujące umiejętności:

 1. umiejętność oceny, jakie dokumenty wymagane są do legalnego zatrudnienia konkretnego cudzoziemca,
 2. umiejętność weryfikowania dokumentów pobytowych cudzoziemca oraz ocena możliwości jego zatrudnienia,
 3. umiejętność przeprowadzenia procedury związanej z uzyskiwaniem odpowiednich dokumentów,
 4. wiele innych, w zależności od ustalonych priorytetów szkolenia.

Więcej o szkoleniu:

 • szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów,
 • analiza case studies – realne przykłady,
 • poziom i zakres dostosowany do potrzeb grupy szkoleniowej,
 • materiały szkoleniowe z omawianego materiału dla uczestników,
 • certyfikaty dla uczestników.

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?
Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany powyższą usługą?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i umów spotkanie z naszym konsultantem.