FAQ

Pytania / Odpowiedzi

Skorzystaj z naszej bezpłatnej bazy wiedzy

Cudzoziemcy:

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podroży należy złożyć, jeśli utraciłeś swój dokument podróży lub jeśli Twój dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność i nie masz możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży. O polski dokument podróży możesz się ubiegać jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany na okres 1 roku i w okresie swojej ważności uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu w drodze decyzji. Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia Cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju Twojego pochodzenia.

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Pracodawca:

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00